Teen_Thanh_Hoa


You are not connected. Please login or register

Khẩn trươg!

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Khẩn trươg! on 03/08/12, 07:16 pm

Forum có thể share nút like+dislike và mục đánh giá bài viết theo % đc không !xin chân thành cảm ơn!nếu đc có thể gửi tin nhắn hoặc ngay trên topic! Xin lỗi vì đã post không đúng box!

Xem lý lịch thành viên

2 Re: Khẩn trươg! on 03/08/12, 07:31 pm

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
Mình đang bận,bạn chịu khó tách mà dung nha:
View_topic:
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
        jQuery(".cont_code").text("Vui lòng đăng nhập để thấy nội dung CODE");
});
</script>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      <li>
         <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}', '{JS_SESSION_ID}', {
               JS_AUTH_FAVOURITES
            });
            //]]>
            
         </script>
                 
       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  <script type="text/javascript">//<![CDATA[ var multiquote_img_off = '', multiquote_img_on = '', _atr = 'http://illiweb.com/rs3/34/frm/addthis/', _ati = 'http://illiweb.com/fa/addthis/', addthis_config = { ui_click: true, ui_language: "vi" }, addthis_localize = { share_caption: "Add to bookmarks / Share", email: "Email", email_caption: "Send to a friend", favorites: "Favourites", print: "Print", more: "More..." };$(function () {_atc.cwait = 0;$('.addthis_button').mouseup(function () {if ($('#at15s').css('display') == 'block') {addthis_close();addthis_close();}});$(".user-info:contains('Status:'),.user-info:contains('dulieuava: ')").remove();$(".coin").each(function () {$(this).html($(this).find("div:contains('Status:') div").html());});});//]]></script>

      </li>
      <!-- END switch_plus_menu -->
      <li>http://aloteen.forum.st/admin/index.forum?mode=main&part=themes&sub=templates&tid=742fa4c396ff5e15bf01962031b7c9c1
         <a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>
      </li>
      <li>
         <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>
      </li>
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
      <!-- END watchtopic -->
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<div class="pun-crumbs noprint">
   <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » 
   <strong>
      <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
   </strong>
</div>
<p class="posting">
   <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
      <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
      <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
   </span>
   <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
      <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21"
      scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;"
      allowTransparency="true"></iframe>
   </span>
   <span style="margin-left: 6px; ">
      <g:plusone size="medium"></g:plusone>
   </span>
   <a class="btn btn-warning addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=kalenv"
   data-original-title="Chia sẻ bài viết đến các mạng xã hội" style="float: right;">Chia sẻ</a>
</p>
<div class="main paged">
   <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" class="btn btn-large btn-danger i_post" data-original-title="Gửi một chủ đề khác"><i class="i-white i-plus-sign"></i> Gửi bài mới</a>
         <!-- END switch_user_authpost -->  
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" class="btn btn-large btn-success i_reply" data-original-title="Trả lời chủ đề này"><i class="i-white i-comment"></i> Trả lời</a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>{POLL_DISPLAY}
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> 
         <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> 
         <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>   {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
   </div>
     <div class="main-content-topic">
      <!-- BEGIN postrow -->
            <div class="main-content-topic">
      <!-- BEGIN displayed -->
            <span class="baigui" style="display:none">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span>
              <div id="p50" class="posthead clearfix" style="background: #FBFBFB;float: left; width: 746px; margin-bottom: -11px;margin-left: 21px;margin-top: 10px;" align="center"><p class="h2" align="center"><a href="http://aloteen.forum.st{TOPIC_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></p></div>
      <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
         <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
      <div class="user"><div class="blast1"></div><div class="blast">  <marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="20" direction="left" truespeed="truespeed" style="width: 640px;margin-left: -8px;">
     
<!-- BEGIN profile_field -->
          <span class="c3stats"><span class="coin"><div style="display:none"><span class="khung"><p>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
          </p>  </span>  </div>  </span>  </span>    <!-- END profile_field -->   
 </marquee></div>   

      <script type="text/javascript">$(".coin").each(function(){$(this).html($(this).find("div:contains('Status:') div").html());});});</script>
       
<script type="text/javascript">$(function(){$(".khung:contains('Giới tính')").css('display','none');$(".khung:contains('Points')").css('display','none');$(".khung:contains('Thanked')").css('display','none');$(".khung:contains('Post')").css('display','none');$(".khung:contains('Bài viết')").css('display','none');$(".khung:contains('Tớ đang')").css('display','none');$(".khung:contains('Tài sản')").css('display','none');$(".vvdd:contains('Status')").css('display','none');$(".vipprovip:contains('gender')").css('display','none');$(".vipprovip:contains('Châm ngôn sống')").css('display','none');$(".vipprovip:contains('Posts')").css('display','none');$(".vipprovip:contains('points')").css('display','none');$(".vipprovip:contains('Đến từ')").css('display','none');$(".vipprovip:contains('Join date')").css('display','none');$(".vipprovip:contains('Kỉ luật')").css('display','none');$(".vipprovip:contains('Thanked')").css('display','none');$(".vipprovip:contains('avatar-dulieu')").css('display','none');$(".vipprovip:contains('Tài sản')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('Status')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('Humor')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('Châm ngôn sống')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('Posts')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('points')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('Đến từ')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('Join date')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('Kỉ luật')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('Thanked')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('avatar-dulieu')").css('display','none');$(".taisanmi:contains('Tớ đang')").css('display','none');})</script>


<script type="text/javascript">
document.getElementById('c3stats').innerHTML=document.getElementById('c3stats').innerHTML.replace(/Status/,'=>').replace(/Status/,'=>').replace(/Status/,'=>').replace(/Users with a birthday within the next (.+) days/,'Thành viên có sinh nhật trong $1 ngày kế tiếp').replace(/No users are having a birthday in the upcoming (.+) days/,'Không có thành viên nào có sinh nhật trong $1 ngày kế tiếp');
</script>
   

               

 
 
   <div class="user-ident">
          <div class="user-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
         
         
         
         
         
       
         
         
         
      <div class="user-basic-info">
         <p class="user-name">{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</p>
         <p class="user-rank">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>
              <p class="user-contact" align="center">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
               
                <!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --></p>
      </div>
         
 
                      <!-- BEGIN profile_field -->
         
<div class="user-info" style="float: right;display: block;margin-left: 30px;"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL}<span class="dulieu">{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</span></div>
         
     
<!-- END profile_field --> 

         
         
 <div style="display:none">
<span class="prone"><div class="user-info" style="display: block;">
                      <!-- BEGIN profile_field --><p>{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</p><!-- END profile_field -->
  </div></span>
      </div> </div></div>
   

               <div style="clear:both;"></div>
            
            <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                 
                                  <p style="margin-left:-10px" align="center">
                                    <img src="/users/1113/13/44/26/avatars/gallery/thanhn10.png">  </p>
                                 
                                <div class="hihi"><span class="smallfont" style="font-style: italic;">
                                  <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" style="margin-top: -5px;"/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}<strong style="float: right; background: #2ebcff;padding: 2px;color: #fff;min-width:15px;height: 15px;font-size: 12px;text-align: center;-webkit-border-radius: 99px;  -moz-border-radius: 99px;  border-radius: 99px;position: relative;top: -2px;">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></span></div>
                                  <hr>     
                               
                                    <br>
               <div class="post-entry">
                                             
                                          <div class="entry-content">                                                 
                     <div>
                                                        <tbody><tr background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif}</tr><tbody>
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                           <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                 <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 </dt>
                                 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                 <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_comment -->
                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 <dd>
                                    <em>
                                       <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                    </em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                     </div>
                     <p>{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</p>
                  </div>
               </div>
                                    </div>
                                  <img src="/users/2211/12/43/96/album/box-sh10.gif" style="margin-left: 10px">
                                  <p style="padding-bottom: 10px"></p>
                <!-- BEGIN switch_signature -->
            <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->     
                             
                                 
                                  <div class="postfoot">
                                  <div style="float: left;margin-top: 1px;">
                   <!-- BEGIN switch_vote_active -->
      <div class="vote vote-button" title="Thích bài viết này">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
      <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>
          <!-- END switch_vote -->
      </div>
      <div class="vote vote-button" title="Không thích bài viết này">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không thích</span></a>
        <!-- END switch_vote --></div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"> Đang Vote (^_^)^^! </div>
                                                <!-- END switch_vote_active -->

               </div>
               <div class="post-options" style="float: right;margin-top: -2.9px;">
                                  <span class="options-button">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}<a href="#quickreply" onclick="quick($(this))" class="small_textbutton">Trả lời nhanh</a>
                  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                                  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</span></div>
               <div style="clear:both;"></div></div></div>
                <div class="main-footp clearfix" style="background: #FBFBFB;float: left; width: 746px; margin-bottom: 10px;margin-left: 21px;margin-top: -11px;" align="center">
                <div style="float:left; margin-top:-1px;">
              <!-- BEGIN switch_vote_active -->       
  <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe> 
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_bar -->
  <!-- END switch_vote_active --></div>
<div style="float:right;margin-top:-1px;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#1</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false">BBCode</a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=9xstudio">Chia sẻ</a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div>  </font></div></span></div>
              <div class="main-footp clearfix" style="background: #FBFBFB;float: left; width: 746px; margin-bottom: 10px;margin-left: 21px;margin-top: -11px;" align="center">
                <div style="float:left; margin-top:-1px;">
<div style="overflow: auto; max-height: 160px;"><div align="center">{postrow.displayed.POSTER_RPG}</div></div>
                </div></div>
                <!-- END displayed -->
      <!-- END postrow -->
                                   
                                   
                                   
                                   
            </div> 
   <div class="main-foot clearfix" style="float: left; width: 776px; margin-bottom: 10px;">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> 
         <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> 
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>   {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
      <p class="options options-button">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
         <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
         <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
   </div>
                                   
                                   
            <div class="main">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
        Bài viết mới cùng chuyên mục
      </p>
  </div>
  <div id="cungchuyenmuc" class="main-content frm">
  </div>
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
        Bài viết liên quan
      </p>
  </div>
  <div id="bailienquan" class="main-content frm">
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $('#cungchuyenmuc').load('/f{FORUM_ID}-forum .tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
      $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<p></p>");
  });
  var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
  var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
  $('#bailienquan').load('/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics .tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\")") .topic-title a.topictitle:lt(10)', function () {
      $('#bailienquan a.topictitle').wrap("<p></p>");
  });
});
</script>

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
   <a name="bottomtitle"></a>
   <div class="paged-foot clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" class="btn btn-large btn-danger i_post" data-original-title="Gửi một chủ đề khác"><i class="i-white i-plus-sign"></i> Gửi bài mới</a>
         <!-- END switch_user_authpost -->  
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" class="btn btn-large btn-success i_reply" data-original-title="Trả lời chủ đề này"><i class="i-white i-comment"></i> Trả lời</a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
</div>
<div class="pun-crumbs">
   <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » 
      <strong>
         <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
      </strong>
   </p>
</div>
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
   </div>
   <table class="main-content frm">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules entry-content">{RULE_MSG}</td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <a name="quickreply"></a>
  <div class="quotenhanh" style="display:none"></div>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->
 <div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1&appId=342609102468033";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
              <div id="copyright"><div class="module main"><div class="main-head" style="background-color: #000000"><h2><font color="#FFFFFF">Gửi bình luận lên Facebook</font></h2></div><div class="fb-comments" data-href="http://teennet.forumvi.com{TOPIC_URL}" data-num-posts="2" data-width="770"></div></div></div>
<div id="pun-info" class="main">
   <div class="main-content">
      <div id="stats">
         <p>{L_TABS_PERMISSIONS}
            <br />{S_AUTH_LIST}</p>
      </div>
   </div>
</div>

  <script type="text/javascript">
   
  function hehe(){ 
  $(".options-button a").addClass("small_textbutton");
  $(".options-button a[href*='?thank=']").text("Cảm ơn");
  $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").text("Trích dẫn");
  $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=editpost']").text("Sửa");
  $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=delete']").text("Xóa");
  $(".options-button a[href^='/report?mode=report']").text("Báo cáo");
  $(".options-button a[href^='/report?mode=unlock']").text("Mở báo cáo");
  $(".options-button a[href^='/report?mode=lock']").text("Chặn báo cáo");
  }
  hehe();
</script>
          <script type="text/javascript" src="http://teennet.forumvi.com/18155.js"></script> 
                                  <script type="text/javascript" src="http://teennet.forumvi.com/17847.js"></script>   
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
          <script type="text/javascript">
   
 function chvote(a, b) {
   "Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");
   var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,
      c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),
      b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";
   return votetrans(b)
}
$(".c3zvau").each(function () {
   var a = $(this).text();
   $(this).html(votetrans(a))
});

function votetrans(a) {
   if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên thích điều này</span>";
   var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,
      a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),
      d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + "+</span>" : "",
      c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",
      a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + "-</span>" : "",
      b = Math.round(100 * b);
   return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Đánh giá: " + b + "%</span>"
}
$(".lvote").click(function () {
   "c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");
   var a = $(this).attr("target"),
      b = $(this).attr("alt"),
      d = $("." + a).attr("title");
   $("#" + a).show();
   $("." + a).html(chvote(b, d));
   $("#" + a).fadeIn("slow").animate({
      opacity: 1
   }, 1500).fadeOut("slow", function () {
      $("." + a).fadeOut("slow").animate({
         opacity: 1
      }, 1E3).fadeIn()
   });
   $("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")
});
</script>
             
     
                <style>
#profile-advanced-details .stats-field{border:1px solid #DDD}
#profile-advanced-details .stats-field legend{background-color:#F4F4F4;border:1px solid #DDD;color:#097BC2;font-size:16px;font-variant:small-caps;font-weight:700;padding:3px 10px 5px}
#profile-advanced-details .message-block{margin-left:63px;border:1px solid #DDD;padding:5px}
#profile-advanced-details .message-footer{margin-right:-3px;padding-bottom:3px;padding-top:10px;text-align:right}
#profile-advanced-details .message-header{border:1px solid #DDD}
#profile-advanced-details .message-footer li:after{content:""!important}
#profile-advanced-details .message-footer li{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/view_d10.png) no-repeat scroll 2px center #FCFEE8;border:1px solid #DDD;text-shadow:1px 1px 1px #000;padding:2px 3px 2px 20px}
#profile-advanced-details .message-footer li.last{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/remove10.png) no-repeat scroll 2px center #FFEDED;border:1px solid #DDD;padding:2px 3px 2px 20px}
#profile-advanced-right .main-content.center{color:#FFF}
#profile-advanced-details .new-message.bottom{display:none}
.user-pet {min-height:100px;}
.huanchuong{width:180px!important}
.stavote .qua{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #c2d5e3;margin:2px 0 0;padding:5px 8px 5px 25px}
#profile-advanced-details .pagination{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/36054_10.png) no-repeat scroll 2px center #E8F9FF;border:1px solid #E4E4E4;float:right!important;margin:5px 0 10px!important;padding:5px 10px 5px 20px}
.lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
.lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
.lovemes img {vertical-align: middle; max-height:24px}
.rightrecent {text-align: left!important;right: 240px!important;}
.lastcate {width: 145px!important;}
.leftrecent {width: 38%!important;}
.coin {font-weight: bold;color: blue;}
#onlinelist, #stats, #onlinechat {width: 773px;margin-left: -15px;}
.songuoi strong{color:deepSkyBlue;font-family:georgia;text-decoration:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:38px}
.sobai strong{color:yellowGreen;font-family:georgia;text-decoration:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:42px}
.mamoi strong{font-family:georgia;text-decoration:none;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:20px}
/*thongtin*/
.pun .user .user-info {color: black;line-height: 1.5em; }
.user-info {position:relative;left:10px;float:right;color: #000000;}
.user-info:hover {left:15px;transition: all 1s ease; -webkit-transition: all 1s ease; -moz-transition: all 1s ease;transform: scale(1.2); -webkit-transform: scale(1.2); -moz-transform: scale(1.2);}
.user-info {background-color: #FFFFFF;margin:1px 1px 1px 1px;padding:1px 5px;border:1px solid #CCCCCC;}


.thongtintv:hover {
left:15px;
opacity: 1;filter: alpha(opacity=100);
transition: all 1s ease; -webkit-transition: all 1s ease; -moz-transition: all 1s ease;
transform: scale(1.2); -webkit-transform: scale(1.2); -moz-transform: scale(1.2);
}
.thongtintv {
background-color: #FFFFFF;
opacity: 0.5;filter: alpha(opacity=50);
margin:1px 3px 2px 1px;
padding:1px 5px;
border:1px solid #CCCCCC;
}

              </style>
   
           lllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

3 Re: Khẩn trươg! on 03/08/12, 08:46 pm

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
Sau post đúng box đólllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết